Explore
Discover a variety of flashcard decks created by our community.
From 10 to 100+ cards
TEIM11 - Exam MCTs
72
8
Denna kortlek innehåller frågor och svar som behandlar olika aspekter av marknadsföring och företagsanpassning till omvärlden. Frågorna berör ämnen som kundvärde, produkter i BCG-matrisen, varumärken, sponsring, distributionsstrategier, prissättning, target marketing strategier, köpbeteenden och företagsanpassning.
marknadsföring
kundvärde
varumärken
distributionsstrategi
prissättning
target marketing
köpbeteende
företagsanpassning
TEIM11 - Marknadsstrategi och positionering
34
4
Denna lek handlar om skillnaden mellan marknadsorientering och produktorientering inom företagsverksamheten. Marknadsorienterade företag lägger större resurser på att förstå kundbehov och marknader, medan produktorienterade företag fokuserar mer på vad de kan erbjuda med sina produkter. Marknadsorienterade företag delar upp sin verksamhet efter kundgrupper och lägger stor vikt vid marknadsanalys, medan produktorienterade företag fokuserar på produktutveckling och ignorerar konkurrenter. Dessa frågor och svar ger en översikt över de olika perspektiven och betonar vikten av att vara marknadsorienterad för att upptäcka och anpassa sig till nya marknader och kundbehov.
marknadsorientering
produktorientering
kundfokus
marknadsanalys
konkurrens
TSIT02 Flashcards
64
4
This deck covers a range of topics related to user authentication, access control, encryption, database security, social engineering attacks, and more. It includes questions about different methods of user authentication, access control lists, symmetric and asymmetric encryption, digital signatures, password storage and hashing, database security, various attacks and vulnerabilities, key exchange protocols, cryptography algorithms, and the importance of security measures such as audit trails and constant monitoring. The deck also explores the concepts of authentication, authorization, CSRF, XSS, and PIN-codes. The content is designed to provide a comprehensive overview of security-related topics and challenges.
user authentication
access control
encryption
database security
social engineering attacks
TEIM11 - Segmentering
26
3
Denna kortlek handlar om segmentering inom marknadsföring. Den förklarar konceptet segmentering och dess syfte, och ger exempel på både hårda och mjuka variabler som kan användas för att segmentera både företagskunder och konsumenter. Den diskuterar även viktiga överväganden vid urval av potentiella segment och presenterar fem kriterier för att utvärdera urvalet.
segmentering
marknadsföring
företagskunder
konsumenter
variabler
TEIM11 - Omvärld och köpbeteenden
56
3
Denna kortlek innehåller frågor och svar om anpassning till omvärlden. Den behandlar olika barriärer som hindrar anpassning, olika strategier för att anpassa sig, och olika faktorer som påverkar anpassningen. Dessutom diskuteras företagens mikro- och makroomgivning samt breda samhälleliga förändringar och deras påverkan på företag. Slutligen, frågor om klimatförändringar och dess påverkan på företagens erbjudanden samt faktorer som påverkar försäljningen av eldstäder.
anpassning
barriärer
strategier
mikroomgivning
makroomgivning
samhälleliga förändringar
klimatförändringar
försäljning
TEIM11 - Produkter, tjänster och varumärken
38
3
Denna lek handlar om de olika nivåerna av produkter och deras innebörd, samt produkternas livscykel och de olika stadierna som en produkt går igenom. Det finns också frågor om vad som motiverar höga priser för en produkt och konsekvenser av låg innovationshastighet.
produkter
kärnprodukt
verklig produkt
utvidgad produkt
prismotivering
livscykel
produkts introduktionsstadie
produkts tillväxtstadie
produkts mognadsstadie
produkts nedgångsstadie
innovationshastighet
Italien
18
2
Denna kortlek handlar om olika italienska maträtter och pasta. Frågorna täcker ämnen som olika pastasorter, typiska italienska såser och kända italienska rätter som pizza och tiramisu. Perfekt för alla matälskare som vill testa sina kunskaper om italiensk mat!
italiensk mat
pasta
maträtter
italienska rätter
pastaformer
Marknadskommunikation
55
2
Denna kortlek handlar om olika aspekter av kommunikationskanaler inom marknadsföring. Den täcker ämnen som syftet med att använda kommunikationskanaler, olika exempel på traditionella kanaler, aktiviteter inom kanaler och användningen av direktkontakt. Andra ämnen inkluderar personlig försäljning, värdeskapande, säljprocessen, leadsgenerering, behovsanalys, säljpitchen, invändningar och kontraktsskrivning. Det finns också information om hur man identifierar potentiella kunder, vilka kanaler som kan användas för att kontakta dessa kunder och målet med identifiering. Slutligen täcker kortleken också sponsring och dess mål, förmåner för kunder/anställda, varumärkesassociationer, rykte och möjligheter för att marknadsföra sponsring.
kommunikationskanaler
marknadsföring
säljning
leadsgenerering
sponsring
Instuderingsfrågor hinduismen
27
2
Denna lek handlar om hinduism, dess olika aspekter och religiösa traditioner. Den diskuterar begreppet hinduism och dess komplexitet, hindunationalism och dess påverkan på definitionen av att vara hindu i Indien, den vediska tidens polyteism, begreppet karma och dess betydelse, samt viktiga gudar och gudinnor som Brahma, Vishnu, Shiva och Shakti. Leket utforskar också begrepp som kastsystemet inom hinduismen, ritualdyrkan och vikten av kärlek och hängivenhet gentemot det gudomliga.
hinduism
hindunationalism
vedisk tid
karma
gudar och gudinnor
kastsystem
ritualdyrkan
kärlek och hängivenhet
TBMI26 - Neural Networks
52
2
This deck covers a variety of topics related to machine learning, including types of machine learning, feature descriptions, learning methods, classifiers, overfitting, decision trees, clustering algorithms, optimization algorithms, and neural networks.
machine learning
supervised learning
unsupervised learning
reinforcement learning
features
classifiers
overfitting
decision trees
clustering algorithms
optimization algorithms
neural networks
Pris och plats
49
2
Denna lek handlar om olika fördelar och aspekter av företag inom snabb leverans, tillgänglighet och distribution. Det täcker också olika distributionsstrategier och vad som påverkar val av distributionskanal för både producenter och kunder. Lekens frågor och svar fokuserar på hur företag kan erbjuda snabb leverans och god tillgänglighet, vad kundanpassat sortiment innebär, hur hjälp kan erbjudas i köpprocessen, olika branschers återförsäljares styrkor och svagheter, köp av dyrare sällanköpsvaror, direktförsäljning från tillverkare och olika distributionsintensiteter och strategier som intensiv, selektiv och exklusiv distribution.
snabb leverans
god tillgänglighet
kundanpassat sortiment
hjälp i köpprocessen
återförsäljare
direktförsäljning
distributionsintensitet
intensiv distribution
selektiv distribution
exklusiv distribution
kundegenskaper
producentegenskaper
produktegenskaper
anpassning av distributionskanal
TEIO90 - Theme IV
19
2
This deck explores the concept of ambidextrous organizations and the challenges faced by corporate executives. It discusses the importance of balancing between past and future, separating exploratory and exploitative units, and pursuing different types of innovation. The deck also covers the impact of ambidextrous structures on performance and the benefits of being ambidextrous for companies.
ambidextrous organizations
corporate executives
innovation
performance
exploration and exploitation